Drzwi zewnętrzne wejściowe. Wymagania i stosowanie

2021-02-26 12:21
Drzwi zewnętrzne wejściowe stalowe
Autor: Shutterstock Drzwi zewnętrzne wejściowe stalowe są popularne w budownictwie wielorodzinnym i obiektach użyteczności publicznej

Bezawaryjne funkcjonowanie drzwi zewnętrznych wejściowych zależy od konstrukcji, materiałów, z których zostały wykonane oraz poprawnego montażu. Przy wyborze odpowiednich drzwi wejściowych zewnętrznych ważne są również ich parametry m.in. izolacyjność termiczna i akustyczna, klasa odporności na włamanie czy wytrzymałość mechaniczna. Ważne jest też wzornictwo i możliwość dopasowania do architektury budynku.

Drzwi zewnętrzne wejściowe: najważniejsze parametry

Z parametrów zalecanych przez PN-EN 14351-1+A2:2016-10 – z uwagi na to, że drzwi tego typu są elementem ściany zewnętrznej budynku – najistotniejsza jest przenikalność cieplna Ud (W/(m2K)). Parametr ten dokładnie określają krajowe przepisy budowlane, tj. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z  2013 r. poz. 926). Aktualnie minimalna jego wartość to 1,5 W/(m2K), a od 1 stycznia 2021 r. będzie wynosiła 1,3. Przywołane wyżej warunki techniczne, regulują również parametry drzwi, takie jak:

 • minimalne światło ościeżnicy, którego wymiary równe są 0,9 (szerokość) i 2,0 m (wysokość),
 • w przypadku drzwi zewnętrznych 2-skrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m,
 • wysokość progów nie powinna przekraczać 0,02 m,
 • wejścia do budynków należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu,
 • wejście do budynku i do każdej klatki schodowej powinno mieć elektryczne oświetlenie zewnętrzne.

Krajowe przepisy budowlane nie wymagają stosowania drzwi zewnętrznych wejściowych o podwyższonych parametrach izolacyjności akustycznej z uwagi na to, że drzwi te nie oddzielają bezpośrednio pomieszczeń mieszkalnych od środowiska zewnętrznego. Przywołane wyżej rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie nakłada obowiązku, aby wszystkie drzwi wejściowe miały podwyższoną odporność na włamanie ani określoną odporność przeciwpożarową. Te kwestie reguluje projekt techniczny każdego budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego, handlowego czy użyteczności publicznej. Jeżeli będzie on wymagał zastosowania drzwi zewnętrznych wejściowych o podwyższonej odporności na włamanie, to ich producent zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające badanie tej konstrukcji drzwi przez akredytowane laboratorium badawcze oraz uzyskaną klasę odporności na włamanie. Własność tę klasyfikuje się w oparciu o normę PN-EN 1627:2011 „Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja”, która przewiduje 6 klas odporności – od RC 2 do RC 7.Drzwi o podwyższonej odporności ogniowej – jeżeli ich zastosowania wymaga projekt budynku lub charakter użytkowania – powinny mieć certyfikat upoważnionej jednostki certyfikującej i być oznakowane tabliczką znamionową, określającą klasę odporności ogniowej, nazwę jednostki certyfikującej, znak CE, nazwę i adres producenta oraz numer Deklaracji właściwości użytkowych.Drzwi przeciwpożarowe objęte zostały zharmonizowaną normą wyrobu PN-EN 16034:2014-11, zgodnie z którą powinny przejść badania w akredytowanym laboratorium badawczym potwierdzające ich odporność ogniową i dymoszczelność. Tego rodzaju stolarka stosowana jest przeważnie w obiektach użyteczności publicznej, tj. w szpitalach, kinach, galeriach handlowych, biurach.Drzwi zewnętrzne wejściowe, bez względu na materiał, z jakiego zostały wykonane, powinny zachować całkowitą szczelność przy zraszaniu wodą w ilości 120 l/h na 1 m2 przy różnicy ciśnień nie mniejszej niż:

 • 100 Pa – w przypadku drzwi nieosłoniętych lub częściowo osłoniętych,
 • bez wymagań dla całkowicie osłoniętych.

Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne Polski oraz zadania stawiane drzwiom zewnętrznym, zaleca się, aby średni współczynnik infiltracji powietrza dla drzwi zewnętrznych nie przekraczał wartości 1,0 m3/(hmdaPa2/3).

Drzwi zewnętrzne wejściowe: materiały stosowane do budowy

Do produkcji drzwi zewnętrznych wejściowych powinno się wykorzystywać materiały o ww. własnościach lub ulepszone w taki sposób, aby w ciągu oczekiwanego okresu eksploatacji w normalnych warunkach montażu i użytkowania nie można było stwierdzić żadnego poważniejszego uszkodzenia. Do produkcji drzwi zewnętrznych wejściowych w Polsce i również w innych krajach Unii Europejskiej używa się następujących materiałów podstawowych:

 • kształtowników aluminiowych,
 • kształtowników stalowych,
 • drewna klejonego,
 • kształtowników PVC,
 • kompozytów.

Z uwagi na własności ww. materiałów najczęściej produkowane są drzwi:

 • drewniane – stosowane przeważnie w budynkach jednorodzinnych,
 • aluminiowe i stalowe – zazwyczaj montowane w obiektach wielorodzinnych, biurowych i handlowych.

Drzwi zewnętrzne wejściowe: warunki eksploatacji

W budynkach wielorodzinnych, biurowych i handlowych występują trudne warunki eksploatacyjne drzwi zewnętrznych wejściowych z uwagi na intensywne użytkowanie. Klasyfikacja techniczna w zakresie wytrzymałości mechanicznej skrzydła drzwiowego została określona na podstawie normy PN-EN 1192:2001 „Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych”. Zależy ona od przewidywanych warunków eksploatacji i zastosowania stolarki. Należy zatem przyjąć, że drzwi zewnętrzne wejściowe powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe w zakresie przewidzianym co najmniej dla klasy 2. wytrzymałości zgodnie z ww. normą.

Drzwi zewnętrzne wejściowe ze względu na warunki pracy muszą odpowiadać jednej z klas:

 • klasa 1. – bez wymagań, nie przewiduje się dla drzwi zewnętrznych;
 • klasa 2. – warunki eksploatacji: średnie; drzwi używane średnio często lub często, raczej ostrożnie, w miejscach, gdzie istnieje pewna możliwość wypadku lub niewłaściwego użytkowania; stosowane np. w domach jedno- i dwurodzinnych, budynkach mieszkalnych wielorodzinnych do 5. kondygnacji, użyteczności publicznej o małym i średnim natężeniu ruchu (biura małych i średnich firm, małe sklepy itp.);
 • klasa 3. – warunki eksploatacji: ciężkie; drzwi używane często, przeważnie nieostrożnie, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo wypadku lub niewłaściwego użytkowania; montowane np. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, powyżej 5. kondygnacji, użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu (duże biura, urzędy, szkoły, przedszkola, szpitale, przychodnie, hotele itp.), zamieszkania zbiorowego (domy studenckie, domy rencistów, internaty, koszary itp.), magazynach i zakładach produkcyjnych z wykwalifikowanym personelem;
 • klasa 4. – warunki eksploatacji: bardzo ciężkie; drzwi użytkowane często i gwałtownie, bez zachowania ostrożności, gdzie prawdopodobieństwo wypadku lub niewłaściwego użytkowania jest bardzo duże; spotykane np. w budynkach użyteczności publicznej o znacznym natężeniu ruchu (dworce kolejowe i autobusowe, super- i hipermarkety, kina, teatry itp.), magazynach i zakładach produkcyjnych z obsługą o niskim stopniu kwalifikacji; w trudnych warunkach eksploatacji zaleca się określić trwałość mechaniczną drzwi, tzn. odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie, zgodnie z normą PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna”.

Drzwi eksploatowane w warunkach średnich i ciężkich powinny uzyskać 5. lub 6. klasę trwałości, tj. przejść badanie otwierania i zamykania odpowiednio 100 000 i 200 000 cyklów, po którym nie mogą wykazywać odkształceń lub uszkodzeń skrzydła i ościeżnicy powodujących utratę ich funkcjonalności i nieprzydatność do zamierzonego użytkowania.W przypadku stosowania drzwi w szczególnie specyficznych warunkach, oprócz wymienionych własności norma wyrobu przewiduje możliwość badania i klasyfikacji innych cech, np. kuloodporność, odporność na wybuch i uderzenie, zachowanie się między różnymi klimatami, wentylacja.

Drzwi zewnętrzne wejściowe: akcesoria usprawniające działanie

Drzwi zewnętrzne wejściowe, szczególnie w budynkach wielorodzinnych, użyteczności publicznej i handlowych, użytkowane są bardzo intensywnie, tj. ma miejsce duża liczba otwarć i zamknięć w ciągu określonej jednostki czasu. W celu usprawnienia działania wyposaża się je w dodatkowe urządzenia, które powodują szybkie i całkowite domknięcie skrzydła, co chroni przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza. Należą do nich:

 • samozamykacze górne i podłogowe,
 • blokady położenia otwierania,
 • amortyzatory.

Ponadto większość drzwi wejściowych w tego typu obiektach funkcjonuje w mechanicznych lub elektromechanicznych systemach kontroli dostępu, które wykorzystują:

 • elektrozaczepy standardowe lub przeciwpożarowe,
 • zwory elektromagnetyczne,
 • elektrorygle,
 • zamki mechaniczne,
 • elektrozamki,
 • trzymacze drzwiowe.

Ze wszystkich grup wyrobów stolarki budowlanej – okien elewacyjnych i dachowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych – drzwi wejściowe są elementem ściany budynku spełniającym wiele funkcji oraz mającym wpływ na klasę energetyczną obiektu, dlatego też ich wykonanie, zastosowane materiały oraz określone własności i parametry powinny być dobierane indywidualnie do potrzeb każdego projektu

Drzwi zewnętrzne wejściowe: jako produkt budowlany

Polska i europejska norma PN-EN 12519:2007 „Okna i drzwi. Terminologia” określa drzwi zewnętrzne jako element budowlany do zamykania otworu w ścianie, umożliwiający dostęp lub przejście osób pieszych oraz przepuszczanie światła w stanie zamkniętym. Ponadto oddzielają one stronę zewnętrzną budynku od jego wnętrza. Drzwi zewnętrzne wejściowe są wyrobem budowlanym, którego tryb dopuszczenia do obrotu regulowany jest przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (DzU nr 92, poz. 881; z 2015 r. poz. 1165; z 2016 r. poz. 542 i 1250) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. (DzU z 2004 r. nr 198, poz. 2041). Zgodnie z tymi dokumentami każdy producent, który chce legalnie wprowadzić do obrotu drzwi zewnętrzne wejściowe, winien wystawić i dostarczyć odbiorcy kopię Deklaracji właściwości użytkowych, zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 oraz Rozporządzeniu Delegowanym Komisji Europejskiej nr 574/2014, a także opatrzyć je znakiem CE, którego wzór widnieje w Ustawie o wyrobach budowlanych.Dokumentem odniesienia dla produkcji drzwi zewnętrznych wejściowych jest polska i europejska norma PN-EN 14351-1+A2:2016-10 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne”. Definiuje ona podstawowe zadania producenta w zakresie określenia własności wyrobu (wstępne badanie typu) oraz sposób nadzoru nad procesem produkcji (zakładowa kontrola produkcji).Wystawiając Deklarację właściwości użytkowych, producent powinien określić i zadeklarować następujące własności: przenikalność cieplną, właściwości akustyczne, przepuszczalność powietrza, wodoszczelność, odporność na obciążenie wiatrem, substancje niebezpieczne (jeżeli występują), nośność urządzeń zabezpieczających (jeżeli występują).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.